Adopce chrtů - Greyhound Adoption Czech Republic

Adopce psů - greyhound, galgo, lurcher a podenco

Přejít na obsah

Adopce chrtů - Greyhound Adoption Czech Republic - Podmínky pro užívání

Svým přístupem na „Adopce chrtů - Greyhound Adoption Czech Republic“ souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte „Adopce chrtů - Greyhound Adoption Czech Republic“, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „Adopce chrtů - Greyhound Adoption Czech Republic“ s nimi souhlasíte.

Pravidla užívání fora adopcechrtu.cz (dále jen Pravidla)

* Provozovatel fora adopcechrtu.cz s URL adresou http://www.adopcechrtuforum.cz je oprávněným provozovatelem a správcem Fora.
* Správce poskytuje služby: uživatel může vkládat na Forum textové a obrazové informace. Služby Fora umožňují tyto informace zobrazovat, zasílat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat.
* Uživatelem služeb Fora je každá osoba, která Forum používá. Každý uživatel je povinen akceptovat tyto podmínky, pokud chce využívat služeb tohoto Fora a pokud neukončí vstup na Forum, souhlasí s těmito Podmínkami a k nim přistupuje. Za uživatele se považuje rovněž každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje a/nebo se již zaregistrovala v rámci služeb Fora. Podmínkou pro vstup či využití služeb Fora je přistoupení uživatele k Podmínkám. Při využití služeb Fora je uživatel povinen uvést pouze svou platnou emailovou adresu, popř. další údaje požadované správcem, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a které jsou nutné pro zařazení Dat do příslušné kategorie. Uživatel, který uvedl cizí e-mailovou adresu bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za škody, které tak způsobí jiné osobě, jejíž emailovou adresu při registraci uvedl jakož i za škody způsobené Správci. Správce nezodpovídá za zneužití jakékoliv e-mailové adresy jinou osobou v rámci registrace na Foru. Uživatel služeb Fora s tímto výslovně souhlasí.
* Uživatel nesmí upravovat, kopírovat, reprodukovat, zobrazovat, distribuovat, předávat, provádět, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané ze služeb Fora ani z nich vytvářet odvozená díla. Případné výjimky z tohoto zákazu musí být výslovně uvedeny v těchto podmínkách.
* Uživatel není oprávněn využívat služeb Fora k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel zejména porušovat autorská práva, zákon o ochraně osobních údajů, osobní a osobnostní práva, nesmí umísťovat na serveru zákonem zakázaná vyobrazení, texty, zvukové záznamy či audio záznamy, (tj. tedy zejména s dětskou pornografii, rasistickou tématikou, atp.).
* Uživatel nesmí služby Fora využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Správcem nebo jeho partnery nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb Fora jinými osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb Fora, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Správcem.
* Na tomto Foru nejsou shromažďována žádná data osobní povahy, tak jak jsou definována v zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kontaktním pojítkem je pouze e-mailová adresa uživatele, popřípadě mobilní telefonní číslo v zakódovaném tvaru, vždy ve spojitosti s heslem, které volí uživatel. Tímto způsobem je vyloučena možnost manipulace s vloženými daty uživatelů. Na přání uživatele (i bez udání důvodu), budou jím vložená data vymazána z databáze. Správce prohlašuje, že podnikne veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby Data zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
* Uživatel bere na vědomí, že Data, která dobrovolně poskytne vložením na Server mohou být použita třetí osobou. Správce nenese odpovědnost za jejich správnost ani za jejich použití dalšími uživateli. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých uživatelů anebo k jejich účtům anebo k příslušné databázi Správce či jeho partnerů využívajících služeb Fora a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.
* Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb Serveru.
* Pokud uživatel v souvislosti s využíváním služeb Fora předá své názory nebo připomínky (elektronicky, poštou či jiným způsobem), poskytuje tím Správci následující práva k těmto výsledkům jeho činnosti a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen Příspěvky): používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k těmto Příspěvkům. Na základě předání těchto příspěvků nevzniká Správci povinnost tyto jakkoli užívat a je oprávněn tyto příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z webových stránek. Za poskytnutí oprávnění Správce k příspěvkům nenáleží uživateli úplata. Honorářem se v tomto případě rozumí strojový čas Serveru, který provozovatel vyhradil pro tuto fotografii a pomocí něhož mohou ostatní uživatele Internetu fotku shlédnout, hodnotit její obsah zábavnou formou a dále s ní pracovat.
* Správce je oprávněn sledovat údaje z profilu služeb Serveru jednotlivých uživatelů pro statistické účely. Je oprávněn informovat o statistických údajích týkajících se uživatelů služeb Serveru. Je oprávněn tyto informace zveřejňovat. Tyto sestavy nebudou obsahovat žádné údaje, na základě kterých by mohl být uživatel kontaktován bez jeho předchozího požadavku nebo popř. identifikován. Uživatel služeb Serveru s tímto výslovně souhlasí.
* Správce je oprávněn odtajnit údaje uživatele Serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených se Správcem, nebo proti Správci; aby byla chráněna či bráněna práva Správce nebo provozovatelů Propojených serverů; nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost uživatelů produktů Správce, poskytovaných v rámci tohoto Fora nebo třetích osob.
* Správce neodpovídá za činnost uživatelů služeb Fora ani za způsob jakým služby Fora využívají. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru uživateli či třetími osobami.
* Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Fora. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Fora nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
* Služby Serveru mohou odesílat uživatelům Serveru a Fora zprávy formou elektronické pošty, SMS nebo MMS, jimiž uživatel dostává požadované informace. Správce je oprávněn elektronickou poštou informovat uživatele o službách Serveru nabo Fora, funkcích, provozu, novinkách atd.
* Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru a Fora upravovat nebo inovovat.
* Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním. Za zveřejnění se má datum, kdy byly umístěny na Serveru. • Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Serveru a Fora po provedení těchto změn Správcem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí. Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek. Je v zájmu uživatele, aby průběžně sledoval znění Podmínek. Uživatel, který před zveřejněním těchto Podmínek přistoupil k předchozím platným podmínkám a nadále se s odvoláním na výše uvedené Podmínky přihlašuje, má se za to, že přistoupil k platným novelizovaným Podmínkám. Přistoupením k Podmínkám uživatel přistupuje k těmto Podmínkám a akceptuje veškerá jejich ustanovení.. Uživatel není oprávněn tyto podmínky dále používat.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí „Adopce chrtů - Greyhound Adoption Czech Republic“, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že „Adopce chrtů - Greyhound Adoption Czech Republic“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože „Adopce chrtů - Greyhound Adoption Czech Republic“ ani phpBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá „Adopce chrtů - Greyhound Adoption Czech Republic“ ani phpBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.


Zpět na přihlašovací formulář

cron